Vítejte ve Stradově, vítejte v Chlumci...

Aktuální informace Fóra občanů Chlumecka k problematice VRT naleznete na Facebookových stránkách:

Facebook FOCH

nebo na stránkách města Chlumec, komise pro VRT a žP

 

 


Přidáváme také něco veselejšího pro naše děti:

Den dětí ve Stradově 2022 - pozvánka

 

******************************************

15.2.2022

Schůze Výboru, nový člen Výboru, příspěvky

Dne 11.2.2022 proběhla schůze Výboru FOCHu, kde bylo schváleno hospodaření spolku, byl diskutován další postup jednáních spolku, schválena výše členských příspěvků (50/300 Kč jako v r.2021), byla vzata na vědomí rezignace člena Výboru FOCHu Mgr.Libora Prexlera na svou funkci (z vážných rod.důvodů, členem FOCH zůstává) s účinností k 12.2.2022, zvolení nového člena Výboru - kterým se stala s účinností k 12.2.2022 JUDr. Veronika Srnková (dosud pověřený člen Výboru). Výbor tímto vyslovuje poděkování za dosavadní výkon funkce ve Výboru Mgr.Liboru Prexlerovi. Výbor rovněž rozhodl o základním sdělovacím prostředku své činnosti Facebookové stránky spolku. Rovněž byl potvrzen záměr spolku být primárně podporou a partnerem městu Chlumec v jednáních k trasování VRT. 

23.7.2021 (aktuální info na facebooku)

Poslední jednání krajské pracovní skupiny pro VRT ?!

Ve čtvrtek 22. července 2021 se na Krajském úřadě Ústeckého kraje sešli členové pracovní skupiny k řešení dalších problematických míst trasování VRT v Ústeckém kraji. Úvodní a zásadní informací z dopoledního jednání mezi ministry dopravy ČR a Svobodného státu Sasko (konalo se 22. 7. dopoledne na ústecké Větruši), kterou sdělil hejtman Schiller, je fakt, že německá strana čeká na jednání v Česku, aby mohla začít se stavbou tzv. Nového spojení Drážďany – Praha. Tříhodinové jednání kroužilo ve většině času kolem situace na Litoměřicku, kde se intenzivně místní samosprávy zabývají trasováním zejména v úseku Roudnice – Litoměřice, kde má vzniknout nový most přes Labe a zásadní křižovatka železničních tratí současných (levo- i pravobřežní), které jsou klíčové pro nákladní dopravu, s budoucí VRT, na níž má být převedena značná část nákladních vlaků do tzv. Středohorského tunelu, o jehož poloze vlastně dodnes stále ještě není rozhodnuto. V oblasti Ústí nad Labem a okolí (úsek Ústí n/L – st. hranice) bylo dnes věnováno poměrně mnoho času terminálu VRT v Ústí nad Labem. Náměstek primátora Martin Hausenblas sdělil, že jednání v rámci města Ústí n/L není uzavřeno a stále se pracuje s oběma variantami terminálu (nadzemní i podzemní). Nevyjasněnost lokace a souvisejících problémů povede zřejmě k tomu, že pro pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále aZÚR) budou zaneseny obě varianty a až podle vývoje s řešením ústeckého územního plánu 1se uvidí, která varianta zvítězí. Zazněl mimo jiné také návrh M. Hausenblase, že pro stavbu VRT by si představoval výši kompenzací pro dotčené obce ve výši cca 70 milionů Kč na každý kilometr tratě. Oporu to ovšem nemá v žádném z platných zákonů, investor stavby VRT bude muset postupovat podle stanovených cen daných zákony a odhady. V okamžiku, kdy se dostal ke slovu zástupce města Chlumec a FOCH, z.s., J. Musil, bylo nabíledni, že téma Litoměřicka bude na jistý čas opuštěno. J. Musil podle materiálů, které dodala sama Správa železnic a jež tvořily zásadní podklady pro technickou stránku studie s ohledem na krajinu, totiž usvědčil SŽ z nepravdivých údajů, zavádějících závěrů a nerovného přístupu. Jeden příklad za všechny: SŽ odmítla variantu trasování tzv. E-C (z Ústí n/L kolem jezera Milada a Chabařovic do tunelu za Přestanovem v původní trase) na základě historických údajů o hořící sloji (vyvracel již P. Vodňanský, radní města Chlumec, na schůzce v květnu 2021). Archivní záznam, který SŽ použila ve svých materiálech, uvádí nepravdivé informace, jež vyvrátili samotní pracovníci Palivového kombinátu Ústí, s. p. V dalším dialogu o krušnohorském tunelu bylo argumentováno nestabilním geologickým podložím, na nějž upozorňují samotní autoři inženýrsko-geologického posudku. SŽ tento fakt přešla konstatováním, že geologie je složitá všude a že se bude řešit až ve chvíli, kdy se dostanou k podrobnějším pracím. Závěry nekompletního posudku i samotných podkladů k jednání pracovní skupiny, chyby v textech a další nesoulady, na které upozorňoval J. Musil, tak celkem snadno byly popřeny argumentem krumpáče. Jediné, co bylo SŽ v tomto ohledu potvrzeno, je fakt, že úvodní portály tunelu budou hloubeny metodou cut & cover, což pro nás znamená, že opravdu dojde k zahloubení louky pod silnicí z Chlumce do Stradova tak, aby se zde dalo stavět bez rizika závalu. SŽ nechtěla garantovat, že se dál tato metoda nepoužije, neboť s odkazem na nestabilní geologickou strukturu (!) je nutné dosáhnout dostatečně pevné vrstvy. Ta se, pro představu čtenářů, nachází v hloubce asi 50 metrů pod garážemi na Stradovské ulici. A proč zde hovoříme o stavbě, proti které brojíme v budoucím čase? V závěru jednání totiž hejtman konstatoval, že snad všechny informace byly sděleny a již jsme si všechno vyjasnili. Z toho titulu tedy Ministerstvo dopravy skrze SŽ může začít připravovat materiály pro jednotlivé varianty trasování tak, aby byly součástí aZÚR. Odpovědí zástupce MD ČR, pana Luďka Sosny, bylo, že podkladem k aZÚR bude Studie proveditelnosti s drobnými úpravami v oblasti Litoměřicka. Krušnohorský tunel tak zůstane podle MD ČR v jediné variantě – chlumecké! Termín, kdy budou podklady k aZÚR předloženy, zatím není znám. Budeme ovšem do té doby činit vše, abychom nastíněný vývoj odvrátili.

21.7.2021

Jako odpověď těm, kteří si myslí, že tunely by začly u silnice č.I/13 (kde opravdu není kolmá skála a tedy je nutné tunely posouvat do luk mezi Chlumcem a Stradovem) a současně aby bylo zřejmé, že vůbec není jisté, kde ve skutečnosti stavba tunelů skončí, zda to bude pod silnicí mezi Chlumcem a Stradovem, kus nad chodníkem Chlumec-Stradov anebo 2 km výše od I/13 až někde u "Kozí dráhy", přinášíme citaci ze Studie spolufinancované EU programu TEN-T, k úseku portálu Krušnohorského tunelu: 

Posouzení z hlediska geofyzikálních aspektů, zpracováno na základě zakázky Správy železnic v 10/2015 generálním projektantem SUDOP Praha a.s., STUDIE: Inženýrsko-environmentální analýza nového železničního spojení
Lovosice – Drážďany na území ČR

Podaktivita 2.3:

2.1.4 km 90.236 – 101.485 (státní hranice) (11.249 m) „Tunel Krušnohorský „A“
2.1.4.1 Portál Chlumec
Portál Chlumec je ve velmi mírném svahu tvořeném tektonicky velmi postiženými pánevními a
kvartérními zeminami. Probíhá zde krušnohorský zlom, jeho přesná lokace ale není známa. V rámci
této studie jsou zde pro upřesnění geotechnických podmínek realizovány geofyzikální práce –
elektrická a seismická měření – viz příloha č. 7. Tyto mimořádně nepříznivé poměry se očekávají na
prvních zhruba 2 kilometrech tunelu
až po krystalinikum Krušných hor. Předpokládají se zvodnělé
písky, jíly různé konzistence a stupně nasycení, štěrky a sutě. Geofyzikální práce prokázaly zóny
nízkých odporů, kterými by mohly být pohřbené bloky skalních hornin. V následující fázi bude nutno
tyto anomálie prověřit vrtným průzkumem, případně přijmout nějaká opatření.


Obr. 5 - foto od silnice Chlumec-Stradov dolu - Pohled do portálové oblasti tunelu Chlumec – mírný svah indikuje horniny o malé pevnosti


Obr. 6 - foto od silnice Chlumec-Stradov nahoru -  Pohled do portálové oblasti tunelu Chlumec směrem ke Krušným horám


Z hlediska tunelových prací je velmi obtížné sestavit stroj, který bude razit jak ve velmi tvrdé hornině
krystalinika Krušných hor tak i v měkkých a vodou nasycených zeminách připortálového úseku.
Vzhledem k výše uvedenému z geologického hlediska navrhujeme zvážit některou z následujících
variant:
upravit výškové vedení trasy tak, aby portál tunelu byl v pevných horninách a do pánve trasa
sestoupila estakádou anebo
 první dva kilometry tunelu realizovat buď úplně anebo částečně metodou cut-and-cover, tedy
vybudování tunelu v otevřené rýze anebo
 razit první dva kilometry klasickými metodami a tunelovací stroj použít až v krystaliniku

2.1.4.2 Geologické podmínky ražeb vlastního tunelu
Tunel bude ražen v horninách krystalinika (žuly, ruly a jiné horniny hlubinných vyvřelin), které jsou
z hlediska ražeb bezproblémové. Tunel bude procházet přes několik tektonických linií, kde mohou být
horniny podrcené a kde se mohou objevit průvaly podzemních vod. Tektonické linie představují
oslabení masivu, a proto obvykle tvoří koryta potoků. Zvýšené přítoky vod lze tedy očekávat při
průchodu pod zimním střediskem Zadní Telnice, kde teče Telnický potok (viz příloha 5).

Pro návrh TBM lze počítat s pevností krystalinických hornin (granitoidy a ortoruly) 150– 250 MPa.

--- Konec citace---

Závěrem: Pokud nám zástupci SŽ tvrdili, že razit mohou až v takové hloubce, kdy se jim přestane na hlavu sypat štěrk a zemina, aže to může být 5 metrů ale také 100metrů, nyní již díky získané  v Studie výše víme, že to nebyl nejapný vtip, ale reálná možnost, jakby mohl být kráter dlouhý, hluboký a logicky i široký a, jak by ve skutečnosti mohl rozdělovat Chlumec a Stradov.

 

16.7.2021

Jednání k VRT pokračují, poslední proběhlo se senátorem J.Doubravou
Díky petici s 1538 podpisy proti trasování VRT přes Chlumec se toto téma nedostalo na řad jednání pouze na Zastupitelstvo Ústeckého kraje, jak jsme již informovali, nýbrž FOCH oslovil i příslušná ministerstva, vládu ČR, Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu ČR. Z většiny z nich již přišly odpovědi od ministrů příp. jejich náměstků, v případě vlády od premiéra Babiše. Souhrnně však plus mínus vše odkazovalo na rozhodnutí krajských zastupitelů při případné změně/aktualizaci Zásad územního rozvoje a na plány rozvoje ČR. Ve větší či menší míře je v odpovědích popsán postup, jak se může občanská veřejnost a další námi volení zástupci zapojit do rozhodování k trase VRT – což činíme a činit budeme. Postupně vedeme jednání s krajskými zastupiteli, z nichž někteří se nám sami po projednání tohoto bohu na Zastupitelstvu ÚK ozvali a přijeli se na místo seznámit s danou problematikou. Za to jim patří velké díky. Přece jen je něco jiného mít namalované portály na papíře kdesi u silnice I/13, jakoby tam byla kolmá skála, do které by měly ústit 3 tubusy, které by se jakoby navzájem měly křížit v jedné výšce, a něco jiného je to vidět na vlastní oči a nechat si problematiku vysvětlit, že to opravdu takto vypadat nemůže. A ani náznakem v době 10leté výstavby.
Ze Senátu Parlamentu ČR jsme byli odkázáni na nám příslušného senátora Jaroslava Doubravu, který velmi ochotně souhlasil se schůzkou a k našemu milému překvapení i nyní, v období prázdnin se s námi sešel na bezmála dvouhodinové jednání. Za FOCH se jednání účastnil předseda spolku Ing. Vítězslav Klimeš, MBA a představitel petičního výboru Mgr. Pavel Jursa, za město Chlumec místostarosta Ing. Zbyněk Špička a Ing. Petr Maxa. Pan senátor nás ubezpečil svou podporou v dané věci a navrhl hned domluvení jednání na příslušných ministerstvech, ke kterým má jako člen Senátu Parlamentu ČR blíže. Je nutno podotknout, že pan senátor byl s problematikou již poměrně dobře obeznámen a tak jsme po rekapitulaci problematiky mohli více řešit postupy, jak uspět v naší věci, jak domluvit konkrétní jednání a jakým způsobem lépe vysvětlit náš problém, pramenící z s městem Chlumec neprojednaného plánu Správy železnic na změnu trasování VRT mimo ZÚR (Zásady územního rozvoje). Diskutovali jsme rovněž aktuální témata jako obavy obyvatel o vodní zdroje (studny, prameny), které se nyní řeší na německé straně, a to v souvislosti s geologickou strukturou nad našim městem. Stejně tak jsme diskutovali jeho aktivní zapojení v této věci, nejen při domluvení schůzek u příslušných státních institucích s jeho možnou účastí, ale také jsme rádi přijali jeho nabídku na obnovení komunikace a docílení jednoznačnějších odpovědí ze strany Správy železnic na otázky, kterým se SŽ spíše staví vyhýbavě. Také na jednání zazněly obavy, zda možná trasa okolo Milady nemá spojitost s lobbistickými záměry některých podnikatelů z Ústí n.L. Ovšem jednomyslně zazněl odpor k tomu, aby se tak dělo na úkor obětování občanů Chlumecka, již dříve tolik zkoušeného při sestěhování občanů z blízkých, důlní činností zničených obcí.
Za Vaší podporu děkujeme, Fórum občanů Chlumecka, z.s.

15.7.2021
Jednání krajského Zastupitelstva ÚK k VRT obrazem
.
Na níže uvedeném videu můžete (od času ca 1:13:20) sledovat vystoupení starosty Chlumce ing.Zettlitzera, zástupce FOCHu mgr.Musila a krajských politiků k VRT 21.6.2021 na Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Tento bod byl dodatečně zařazen na pořad 7.zasedání Zastupitelstva ÚK na základě petice Fóra občanů Chlumecka proti trasování vysokorychlostní a nákladní trati přes Chlumec. pozn. podle jednacího řádu jsou vystoupení omezena časem 5ti minut.
Video naleznete zde (bod 9.4 VRT naleznete v čase 1:13:20): http://videoarchiv.kr-ustecky.cz/.../7-zastupitelstvo-uk...

 

22.6.2021

Aktuality z Chlumecka
KRÁDEŽE JIŽ I VE STRADOVĚ - Dnes v úterý 22.6. ca mezi půlnocí a 6 hodinou ranní došlo k vykradení jednoho rodinného domu v satelitu ve Stradově (satelit blíže k Chlumci) a to při spánku všech jeho obyvatel !!! Je zde podezření, že se do Stradova přesunul gang z Přestanova, kde řádil donedávna. Žádáme všechny občany o obezřetnost, o nepřehlížení neznámých lidí i vozidel v těchto místech a v případě podezření o zavolání linky 158. Zájmem Policie ČR je vyvinout maximální úsilí o dopadení těchto lapků, ale potřebují také spolupráci veřejnosti. Pokud byste někdo měl kamerové záznamy z této doby např. s podezřelým vozidlem, ozvěte se prosím Policii ČR, event. na foch@stradov.cz
.
21.6.2021
Jednání krajského zastupitelstva k VRT
.
Dnes na krajském zastupitelstvu proběhlo projednání bodu k VRT v souvislosti s peticí s 1538 podpisy proti záměru výstavby VRT přes Chlumec, jak chce navrhnout Správa železnic. Ze strany více zastupitelů nám byla vyjádřena podpora i pochopení. Bylo jednoznačně vidět, že krajští zastupitelé nemají ani dostatek informací a ani jednotný názor na vedení VRT. Přítomni byli členové výboru FOCH: předseda spolku ing. Vítězslav Klimeš, MBA, Mgr. Pavel Jursa a Mgr.Edna Řeháková, rovněž byla přítomna právnička spolku JUDr. Veronika Srnková, člen spolku a zastupitel Chlumce Mgr. Jan Musil, který vystoupil před plénem a sklidil za jeho jasný konstruktivní projev s žádostí o podporu od publika potlesk. Se svým projevem rovněž vystoupil starosta Chlumce ing.Roman Zettlitzer, který představil Chlumec a informoval m.j. o odporu města i o smlouvě s renomovanou mezinárodní AK Frank Bold Advokáti, která město v této věci proti trase VRT přes Chlumec zastupuje. V publiku také usedli další občané Chlumce i Stradova, kteří přišli podpořit petici osobně. V diskusi mezi zastupiteli kraje zazněly spíše kritické hlasy na stranu SŽ resp. na její nedostatečné odpovědi na otázky krajské pracovní skupiny m.j. spojené s trasováním mimo ZÚR. Taktéž zazněl názor ze strany krajských zastupitelů zda v Ústí má šanci vize podzemního nádraží a vzhledem k tomu, že pravděpodobnost takové podzemní výstavby je minimální, zda má být VRT vůbec vedena do centra a po povrchu... Po projednání tohoto bodu se již během dneška ozvali někteří zástupci krajských politických špiček se zájmem se na místě v Chlumci seznámit se situací, což bezpochyby kvitujeme.
Na dotaz Českého rozhlasu předseda spolku Klimeš uvedl, že očekává další jednání s krajskými politiky, aby je bylo možné korektně informovat s faktickými připomínkami k plánům Správy železnic na změnu ZÚR. Rovněž připomenul, že souhlasí s vyjádřením hejtmana kraje, že trasa VRT může všude někomu vadit, avšak jistě méně tam, kde s ní územní plány již až 25 let počítají (tj.obvykle mimo tak hustou zástavbu, kde se nesmí již tak dlouho ani stavět). Ing.Klimeš rovněž vyjádřil naději, že i když se spolek FOCH stal účastníkem 3stranné smlouvy s městem Chlumec a AK Frank Bold Advokáti s.r.o., bude preferovat před soudními přemi vysvětlovací kampaň a snahu změnit záměr SŽ a návrat do ZÚR v místě tunelů smírnou cestou, nejlépe cestou odmítnutím krajskými zastupiteli záměru SŽ na změnu ZÚR. Současně potvrdil, že logicky s AK i městem Chlumec bude však spolek konzultovat souběžně společný postup v této věci. Cílem spolku FOCH je nestavět tunely na Chlumecku a respektovat aktuální právní stav, platné územní plány a aktuální ZÚR, které s tunely v Chlumci nepočítají.

16.6.2021

Projednání VRT přes Chlumec na krajském zastupitelstvu

Již toto pondělí, 21.6.2021 od 10 hodin proběhne VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA ÚK (v konferečním sále KÚ), na němž byl doplněn bod 9.4 na základě žádosti petičního výboru FOCHu k VRT PŘES CHLUMECKO. Jste srdečně zváni !!! (pozn. ve zveřejněném programu zasedání není tento bod doplněn; naleznete ho však již v písemných materiálech k jednání /obojí na webu ÚK/ a v příloze tohoto příspěvku).
Ačkoliv se to v materiálech ÚK nepíše, předpokládáme, že v souladu se žádostí o projednání tohoto bodu bude umožněno vystoupit s popisem situace Mgr. Janovi Musilovi, který je pověřen petičním výborem, spolkem FOCH i městem Chlumec, aby situaci krajským zastupitelům objasnil, což bylo rovněž obsahem žádosti.
Jak je z materiálů ÚK k projednání patrné, v popisu se vychází ze studie proveditelnosti s tím, že tunely budou 500 metrů od Chlumce. Bohužel se zde nepíše o nejasnostech v mapových podkladech v mimoúronovém křížení 2 drah kolejišť a silnice I/13, a tudíž faktických nesrovnalostech toho dosáhnout. Stejně tak se zde nic nepíše o délce výstavby, hloubce zanoření tří tubusů zvrchu, rozřazení na 6+2 koleje, dopadech na ŽP, nesouladu s ÚP, nehledání cest, jak napojit ÚL i tunely dle platných ZÚR atd. Předpokládáme, že tyto fakta shrne zástupce Chlumce a FOCHUu chlumecký zastupitel a zmocněnec mgr. Jan Musil při ústním vystoupení. Takové vystoupení předpokládáme nyní při projednání žádosti a petice a také logicky při projednávání očekávaného návrhu změny Zásad územního rozvoje ÚK v souvislosti s VRT přes Chlumec (SŽ předpokládá podzim 2021 ?)
Dle sdělení starosty Chlumce ing. Romana Zettlitzera dostali od města Chlumec všichni krajští zastupitelé v uplynulých dnech leták od města s vizualizací možných problémů a dopadů VRT přes Chlumec spolu s vyjádřením starosty města Chlumec. Město si od toho slibuje objektivnější a rozšířenější náhled na tento problém.

2.6.2021

Odevzdání petice s 1538 podpisy proběhlo dnes, 2.6.2021, prostřednictvím podatelny Ústeckého kraje.

Znění průvodní žádosti v rámci maximální otevřenosti připojujeme:
.
Fórum občanů Chlumecka, z.s.,Stradovská 133, 40339 Chlumec, IČ: 10760997, KS ÚL – L/12993, foch@stradov.cz, www.stradov.cz
.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
.
V Chlumci, dne 1. června 2021
.
Věc: Žádost o projednání záležitosti v oblasti samostatné působnosti Zastupitelstva ÚK
.
Vážení zastupitelé Ústeckého kraje,
.
dovolujeme si vás oslovit ve velmi vážné záležitosti, která se přímo dotýká města Chlumec a všech jeho obyvatel, a to záměru vedení železniční tratě přes naše město.
.
V posledních měsících jsme absolvovali řadu jednání, schůzek a prezentací spojených s trasováním vysokorychlostní trati (dále VRT) v Ústeckém kraji. Podle územní studie proveditelnosti (dále Studie) Správy železnic, která byla vydána ke konci roku 2020, se plánuje vedení trati v katastrálních územích města Chlumec (Stradov u Chabařovic a Chlumec u Chabařovic/u Ústí n.L./), kudy má vést vstupní část tzv. Krušnohorského tunelu, u kterého se počítá od počátku zprovoznění především s využitím nákladní dopravou. Studie tak počítá s rozsáhlou změnou celé části krajiny na hranici intravilánu Chlumce, v dosahu lokality evidované v soustavě Natura 2000 (Stradovský rybník), přímo v památkové zóně zřízené Ministerstvem kultury ČR vyhláškou č. 208/1996 Sb. a ohrožuje pod vlivem geologické struktury určené lokality obydlí několika tisíc obyvatel města Chlumce.
.
Studie byla po podání žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb. SŽ elektronicky zpřístupněna 12. ledna 2021, přičemž v této Studii se v rozporu s aktuálně platnými Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje (dále ZÚR) počítá s trasou VRT napříč naším městem. Je na místě připomenout, že ZÚR, jakožto nejvyšší autoritu v regionálním procesu územního plánování, zohlednila všechna města i ostatní obce v kraji. Aktuálně platná verze ZÚR počítá s koridorem pro VRT zakresleným mimo intravilán města Chlumec, což je zohledněno v Územním plánu města. Tímto se řídí občané našeho města, stavebníci i město samo. Rovněž i s ohledem na koridor vymezený v ZÚR město nastavilo rozvojové plochy do volného území mimo kontakt s koridorem VRT.
.
Správa železnic nyní připravuje žádost o aktualizaci ZÚR v intencích Studie tak, aby koridor vymezený v aktuálních ZÚR byl fakticky zrušen a nahrazen novou územní rezervou v koridoru navrženém Studií. Správa železnic zakládá Studii na popření předchozí Územně technické studie(1), která trasu vedenou částečně v ZÚR s variantním trasováním (se zastávkou v Ústí nad Labem) multikriteriálně vyhodnocuje jako nejlepší.
/(1) Územně technická studie Nová trať Litoměřice – Ústí nad Labem – st. hranice SRN, SUDOP Praha 2015.)/
.
Po nynějším zjištění záměru Správy železnic se ve městě vzedmula vlna nesouhlasu, neboť o VRT napříč městem SŽ nikoho ve městě oficiální cestou (datová schránka, dopis) neinformovala. Vyústěním nesouhlasu byla aktivizace občanské společnosti, založení spolku Fórum občanů Chlumecka, z. s. a z něj vzešlá petiční akce, jejíž výsledek nyní předkládáme. Během krátké doby se pod text petice, jež je přílohou této žádosti, podepsalo 1538 občanů, kteří nesouhlasí s trasováním VRT přes Chlumec. Jelikož se pod petici podepsalo významně více než požadovaných tisíc občanů Ústeckého kraje, jež nám dávají možnost požádat vás, zastupitele Ústeckého kraje, o projednání tohoto bodu podle §12 odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., tak nyní činíme, neboť z podstaty procesu případného schvalování aktualizace ZÚR nám přijde zásadně důležité, abyste měli k tomuto procesu a případné žádosti o změnu ZÚR ze strany SŽ veškeré informace. Chceme jistě všichni to samé – spravedlivý a rovný přístup, který nám zaručuje čl. 1 Usnesení č. 2/1993 Sb. Listiny základních práv a svobod.
.
Nechceme trasu VRT napříč územím města Chlumec, neboť odporuje územně plánovací dokumentaci města Chlumec i Ústeckého kraje, ohrožuje svou mnohaletou výstavbou i následným provozem stávající poklidné životy tisíců občanů podkrušnohorského města Chlumec, jakož i odporuje morálnímu kreditu ničením významné historické krajiny a přírody Podkrušnohoří.
.
Je třeba si uvědomit, že občany Chlumecka neovlivní jen samotný provoz dominantní nákladní a minoritní osobní dopravy, nýbrž i velmi dlouhý proces vlastní výstavby, jež nesporně svým hlukem, prašností i vysokým počtem přítomné pracovní síly negativně ovlivní život ve městě a jeho okolí. Vedle těchto přímých negativ během výstavby i po jejím dokončení zcela zmizí možnost dalšího urbanistického rozvoje města Chlumec v zóně mezi centrálním Chlumcem a jeho částí Stradov a také na jižní (jediné aktuální) rozvojové ploše, a to pod vlivem záboru území tunely.
.
Na okraj zmíníme, že značná část obyvatel potenciálně dotčených stavbou Krušnohorského tunelu se již jednou, a to v 70. a 80. letech, stěhovala kvůli těžbě uhlí ze zaniklých obcí (Vyklice, Tuchomyšl, aj.).
.
Na zasedání krajského zastupitelstva, které se naším podnětem bude zabývat, žádáme rovněž o umožnění vystoupení společného zástupce iniciátora petice - spolku Fórum občanů Chlumecka z.s. a města Chlumec, zastupitele města Chlumec Mgr. Jana Musila, který zastupitele ÚK naším jménem seznámí s genezí a stavem věcí kolem zamýšleného trasování Krušnohorského tunelu ve vztahu k Chlumci.
.
Naší snahou je nalézt rozumnou cestu, jak VRT v rámci Ústeckého kraje trasovat s co nejmenším zásahem do krajiny, přírody a života občanů Chlumecka. Naší snahou je neriskovat nevratné poškození několikatisícového města na okraji tunelů, z nichž se plánuje rozbočení až na šest kolejišť směrem k Ústí n. L. a s dvěma kolejovými výhybkami (přemostěním) směrem na Teplice. Naší snahou je normálně žít a moci věřit, že se naši občané řídili při obydlování a zvelebování dnes velmi žádaného Chlumce správným „jízdním řádem“, který se jmenuje Územní plán města Chlumec a Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje.
.
S pozdravem
.
petiční výbor:
.
Mgr. Iva Balkó, Ph.D., xxxx, Chlumec, 40339
Mgr. Pavel Jursa, xxxx, Chlumec, 40339
Mgr. Edna Řeháková, xxxx, Chlumec, 40339
.
Fórum občanů Chlumecka, z.s., Stradovská 133, Chlumec, 40339,
v zastoupení předsedou Ing. Vítězslavem Klimešem, MBA
.
Přílohy: Petiční archy s 1538 podpisy (79 listů)

2.6.2021

Spolek Fórum občanů Chlumecka prosí své členy i příznivce, kteří jsou graficky zruční, o návrh jednoduchého grafického loga spolku. Předpokládáme v něm název nebo zkratku spolku a symbol Chlumecka. Vítězný návrh bude vyhlášen na našem webu a FB a odměněn drobným dárkem. Autor návrhu ručí za jeho vlastní autorství a souhlasí s jeho bezplatným následným užitím spolkem FOCH. Děkujeme. ????

31.5.2021

Dokončení sčítání podpisů pod peticí

Bylo dokončeno sčítání podpisů pod peticí proti výstavbě VRT přes Chlumec v rozporu s ÚP a ZÚR.

Petici podepsalo 1538 občanů.

(Pro zajímavost - v Chlumci v krajských volbách 2020 bylo odevzdáno 1116 platných hlasů)

Petice bude v nejbližší době odeslána Ústeckému kraji a dalším zúčastněným orgánům.

 

24.5.2021

Zasedání městské pracovní skupiy k VRT (Chlumec)

Na dnešním setkání městské pracovní skupiny k VRT se její aktéři informovali o následujícím:

- Rada města Chlumec odsouhlasila smlouvu o právním zastoupení města Chlumec ve věci VRT specializovanou advokátní kanceláří FRANK BOLD ADVOKÁTI s.r.o.

- Ve stejné věci bylo potvrzena dohoda na uzavření třístranného Memoranda mezi FRANK BOLD ADVOKÁTI s.r.o., městem Chlumec a Fórem občanů Chlumecka z.s.

- Ve věci jednání k VRT např. na úrovni krajské pracovní skupiny byl stvrzen souhlas zúčastněných členů PS s pověřením Mgr. Jana Musila jako společného zástupce města Chlumec i spolku FOCH (Mgr. Jan Musil je zastupitel města Chlumec a současně člen Fóra občanů Chlumecka z.s.).

- Grafickým studiem byla představena beta verze informačního bulletinu k záměru SŽ trasování VRT přes Chlumec, jejíž výrobu zadalo město Chlumec. Bulletin má sloužit k lepšímu informování nejen občanům Chlumce, ale i při jednáních s dalšími dotčenými orgány a jejich zástupci.

- Pracovní skupina se informovala o stávajícím zájmu médií o problematiku záměru SŽ změnit ZÚR trasováním VRT přes Chlumec.

- Petiční archy budou do ca týdne odevzdány na dotčené orgány spolu s průvodními dopisy petičního výboru. Archy jsou aktuálně kontrolovány, sčítány, skenovány/množeny pro příslušné využití v souladu se zněním petice.


22.5.2021

Nabízíme odkaz ke shlédnutí reportáže RT Ústecko k plánování změny trasy VRT nově přes Chlumec:

https://youtu.be/_CKDOuYcuP4

https://www.facebook.com/usteckatelevize/videos/537894660923659


19.5.2021

Vývoj k VRT

Aktivně se věnujeme problematice plánů SŽ na změnu trasy železniční trati (záměru jí véstr přes Chlumec), proti němuž jsme zorganizovali petiční akci. V současné době se podpisy kontrolují a sčítají a následně bude petice rozeslána dotčeným orgánům.

Rovněž aktuálně probíhají intenzivní jednání na všech úrovních, předně ve vzájemné spolupráci s městem Chlumec a jeho vybranými městskými zastupiteli - členy pracovní skupiny k VRT.

Taktéž se FOCH dnes účastnil jednání s jím navrženou renomovanou právní kanceláří, která bude zastupovat město Chlumec a formou sepsání třístranného memoranda o spolupráci bude rovněž spolupracovat v rámci společného cíle s Fórem občanů Chlumecka, z.s.

V současné době se zájem občanů Chlumecka a jejich odpor k trasování kolejišť přes Chlumec dostává do hledáčku regionálních i celostátních médií. Věříme, že výsledné reportáže a články budou dostatečně objektivní.

O dalších činnostech Vás budeme informovat. Chcete-li nás podpořit, staňte se našimi podporovateli nebo členy. Více infa na zde ,  nebo piště na: foch@stradov.cz .

 

13.5.2021
Jednání FOCHu, města a Správy železnic
Včera, 12.5.2021 proběhla druhá schůzka městské pracovní skupiny (město+FOCH) se zástupci Správy železnic k výstavbě VRT. Na tomto jednání si všechny strany vyměnily svá stanoviska a zodpovídaly si vzájemné dotazy.
Mimo jiné nám bylo ze strany SŽ potvrzeno, že úsek od Ústí n.L. již nemá parametry vysokorychlostní trati VRT, jde de facto o posílení kapacity stávajícího spojení novou železniční tratí, především pro nákladní dopravu. Jak následně vyplynulo z map studie proveditelnosti, tak zářezy do chlumeckých/stradovských luk a lesa podél Šotolského potoka budou v řádech desítek až stovek metrů směrem ke stradovskému chodníku a v šíři desítek metrů. Stavba by trvala min.10 let. Dále po prostudování map studie proveditelnosti vyplynulo, že je u silnice č.I/13 zakresleno křížení výjezdů tratí na Ústí, samotné silnice č.I/13 a v 3.úrovni (?!) příjezdu od Teplic na Německo, což znamená výrazné vyvýšení některých z vedení. Výškové kóty v mapách chybí. Koleje od Teplic na SRN se z bezpečnostních důvodů nemají křížit ani s vedením trati z tunelu na Ústí a logicky ani přejezdem ve stejné výšce se silnicí I/13. Nebezpečným bodem by bylo vlastní připojení pod zemí příjezdu od Teplic v úrovni panelové výstavby Chlumce. Bohužel tím to nekončí. Odbočka na Teplice by m.j. z bezpečnostních důvodů mohla být odkryta nejen v době dlouhé výstavby, ale i poté. A v neposlední řadě by před vjezdy/výjezdy do tunelů vznikly na každé straně 3 rozřazovací koleje, tedy pod výjezdy z tunelů u I/13 by se výhybkami hlavní trasa rozdělila na 6 kolejišť plus se tam plánují 2 kolejiště od/na Teplice ! Takové informace ze základních map vyčíst nešlo, ale z ortomap se zákresem vedení tratí již ano.
Zástupci SŽ na všechny argumenty a dotazy nedokázali odpovědět, bylo domluveno další jednání, na které si připraví odpovědi. Mimo jiné bylo dohodnuto, že se SŽ začne zabývat důvody, proč nezvolila trasu na ústecké západní nádraží s pomocí vedení podle ZÚR (výjezdy tunelů před Soběchleby) a následnou zvažovanou odbočkou u Milady, a za jakých okolností by tato varianta byla technicky schůdná. Mezi diskutujícími z města a FOCHu jednohlasně zazněl názor, že veškeré technické obtíže lze v dnešní době překonat, a je to lepší než obětovat kvalitu života tisíců lidí z Chlumecka, které mají také svou nemalou hodnotu, také než obětovat kvalitu tamní krajiny, přírody i hodnotu postiženého území, svých i městských nemovitostí i blokací navždy zabráněním následného využití rozvojové plochy mezi centrálním Chlumcem a jeho částí Stradov. Zastupitelé města zástupce SŽ informovali o rezolutním nesouhlasu s plány na výstavbu železničních tratí přes Chlumec, rovněž je informovali o jednomyslném odmítnutí Zastupitelstvem Chlumce a i o tom, že pokud by se nenašlo trasování mimo Chlumec, tak se bude město Chlumec bránit veškerými právními prostředky proti vedení tratí přes Chlumec/Stradov.
Za Foch věříme, že jedinou možností je neusilovat o změnu ZÚR s vedením přes Chlumec, ale hledání jiného trasování. V tomto FOCH i petenti jednoznačně stojí za stanoviskem města Chlumec. Ať již jde trať na ústecké západní nádraží výjezdy tunelů podle platných ZÚR a pak poblíž Milady nebo se zastavením vlaků u Chabařovic v krátké dojezdové vzdálenosti od Ústí (vždyť cesta ze Všebořic nebo Severní Terasy by k Chabařovicím trvala podobně dlouho jako na západní nádraží v ÚL) nebo by se našla jiná varianta, která by umožnila nástup lidí z Ústecka a Teplicka, ale současně neobětovala již v historii tolik zkoušené obyvatele podkrušnohorského města Chlumec.

 

10.5.2021

Jednání s p.náměstkem hejtmana ÚK mgr. J.Řekákem
Dnes proběhla schůzka zástupců města Chlumec (ing. R.Zettlitzer, ing.P.Maxa, mgr. J.Musil) a FOCHu (Bc. V.Klimeš, MBA) s náměstkem hejtmana ÚK mgr. J.Řehákem. Jednání bylo konstruktivní a probíhalo primárně v informativním duchu, pan náměstek byl seznámen s jednohlasným odmítnutím VRT přes Chlumec ze strany zastupitelstva města Chlumec i formou petice od občanů Chlumecka, byla mu vysvětlena a popsána situace spojená s plánem na změnu trasy s vedením přes Chlumec. Rovněž byly panu náměstkovi představeny základní dopady takové trasy a zásadní nesoulad s platným ÚP Chlumce, který se dotýká tisíce občanů města Chlumec i jeho části Stradov.
Bylo konstatováno, že stávající mapové i informační podklady nejsou dostatečně čitelné a ani nejsou dostatečně správné, a je vhodné vyhotovit vizualizaci této situace, aby bylo více zřejmé, co stavba znamená a co lidem z Chlumecka vadí. Ze stávajících podkladů je velmi nečitelné, jak velké mohou být dopady takových plánů trasy VRT, ať už jde o samotnou výstavbu v délce min.10 let pod okny občanů Chlumecka, tak i následný provoz. S potřebou vysvětlovací vizualizace se zástupci města Chlumec i FOCHu s panem náměstkem Řehákem ztotožnili, je důležité, aby i ostatní občané a zastupitelé ÚK byli lépe informováni. Na chlumecké městské pracovní skupině proběhla shoda na tomto tématu, příprava výroby takové prozatím prospektové infokampaně již byla započata. Nyní jsou podkladové materiály, na kterých se podílel rovněž spolek FOCH, již v grafickém studiu.
Rovněž byla zmíněna možnost trasy ("E"?) vycházející z dlouhodobě plánovaného tunelového výstupu před Soběchleby mimo obydlenou oblast, v souladu s platným ZÚR se zatočením na západní nádraží v ÚL, která by mohla při vyřešení technických problémů být možná vhodným řešením této situace. Bohužel tato varianta nebyla více rozpracována.
Panu náměstkovi Řehákovi patří poděkování za jeho vstřícný přístup a ochotu naslouchat, i za pochopení v souvislosti s případnými dopady v rozporu s platným ÚP a ZÚR. Pro každou obec jsou Zásady územního rozvoje (ZÚR) "modlou" a na ty navazují uzemní plány obcí, jejich dlouho plánovaný rozvoj, ale také plány samotných občanů na životy celých generací při výstavbě svých domů a bytů, při "zakořeňování" a zakládání rodin apod. A to nelze opominout, zvláště, jedná-li se o tisíce dotčených občanů.
Petici proti výstavbě VRT ve variantě přes Chlumec podpořilo již skoro jeden a půl tisíce občanů.


6.5.2021

Zasedání Zastupitelstva Chlumce 5.5.2021 k VRT


3.5.2021 NOVĚ - ČLENSTVÍ VE SPOLKU !!!

Chcete podpořit účel a cíle spolku FOCH, který se primárně zabývá možnými dopady plánů na změnu trasy VRT přes Chlumec v nesouladu s platným územním plánem Chlumce, a s tím spojeným hájením oprávněných zájmů občanů Chlumecka, jeho přírody a krajiny ? Staňte se členem našeho spolku a pomožte nám ať již aktivní či jen pasivní účastí. Stáhněte si přihlášku a vyplněnou jí vhoďte do poštovní schránky na adrese našeho sídla Stradovská 133, Chlumec (areál Autobusy Tomáš Višňák). Více viz. PrihlaskaDoSpolkuFOCH.pdf . Přihlášku lze rovněž získat před a po jednání zastupitelstva města Chlumec u petičního místa k VRT v MÚ Chlumec 5.5.2021.

Na mimořádné jednání Zastupitelstva města Chlumec s programem k VRT Vás spolu s městem Chlumec rovněž zveme, ve středu 5.5.2021 v 17.30 hod v MÚ Chlumec.

 

3.5.2021

Dnes proběhla schůzka městské pracovní skupiny VRT, při níž se její členové vzájemně informovali o nových poznatcích a diskutovali o dalším postupu. Hlavními body byly:  starosta ing. Zettlitzer + další: návrh úprav programu mimořádného zasedání Zastupitelstva města Chlumec, informace místostarosty ing.Špičky o předpokládaných negativních dopadech výstavby VRT (nemovistosti, struktura obyvatelstva, kriminalita), informace k petiční akci FOCH, jednání k výrobě přehlednější vysvětlovací vizulizace k dopadům případné změny VRT,  doplnění jednací skupiny k návštěvě KÚ, diskuse k potřebě a výběru právního poradenství a zastoupení města specializovanou renomovanou AK.

2.5.2021

V neděli 2.5.2021 bylo pod peticí proti VRT přes Chlumec: 1215 podpisů. Podpisy pod petici je možné do 18.5.2021 připojit zde:

Za pomoc při sběru podpisů pod petici děkujeme všem dobrovolníkům a petičním místům:Městský úřad Chlumec , Restaurace-bowling Chlumec, Hospoda U Dostrašilů Stradov, Večerka Adam nad kostelem Chlumec, Potraviny D&H Chlumec, (Smíšené zboží u zastávky), samoobsluha nad zastávkou, ZŠ Molekula (vlastní iniciativa, děkujeme).

1.5.2021

Včera, 30.4.2021, proběhla na MÚ Chlumec schůzka vedení obcí především z Litoměřicko-Roudnicka dotčených plány změny trasy VRT, kteří jsou současně členy krajské pracovní skupiny k VRT, s vedením města Chlumec a zástupců spolku FOCH. Navzájem si všechny strany sdělily svá stanoviska. Ukázalo se, že příběh ohledně mizivé informovanosti o záměru změnit trasu VRT mimo ZÚR byl na Litoměřicku velmi podobný tomu chlumeckému. S tím rozdílem, že obce na Litoměřicku zaznamenaly, že se "něco děje" o ca rok dříve, a následně vyvolaly další jednání zřejmě vedoucí i k založení krajské pracovní skupiny k VRT, jejímiž jsou členy. Nyní vedení Chlumce mohlo díky vzájemné diskusi načerpat jimi získané zkušenosti a informace. Současně se vážně diskutovala možnost společného postupu a dalších společných kroků. Zástupci FOCHu na základě diskuse o dalším postupu rozhodli o prodloužení sběru podpisů pod peticí proti vedení VRT přes Chlumec do 20.května 2021. Zástupci vedení obcí z Litoměřicko-Roudnicka, sdružených ve spolku "RozVRTaná krajina", společně s panem architektem zastoupeným v této krajské skupině, si následně byly prohlédnout místa, která by na Chlumecku byla dotčená případnou změnou trasy VRT i s vysvětlením jejich dopadů na Chlumec.

 

Členství a sponzoring

Brzy budeme informovat o postupu, jak se stát jednodušeji členem spolku Fórum občanů Chlumecka, z.s. a podpořit tak naše společné aktivity primárně zaměřené na ochranu při výstavbě VRT v souladu s petiční akcí a stanovami spolku. Prosíme o trpělivost, pracujeme pro spolek zdarma a ve svém volném čase, a nyní upřednostňujeme před byrokratickým šimlem aktuální jednání k VRT spolu s administrací petiční akce. Vaše žádosti o členství registrujeme a předpokládáme, že do týdne uveřejníme zjednodušené formuláře a zjednodušený postup, jak se stát členem FOCHu. Za veškerý zájem a podporu děkujeme !

Výborem spolku byl odhlasován základní roční členský příspěvek ve výši 50,- Kč s možností platby i dobrovolného mimořádného členského příspěvku ve výši 250,- Kč ročně. Dary soukromých, fyzických i právnických osob (tj. mimo podporu formou členství a členských příspěvků) se řeší formou darovacích smluv - řešíme separátně, zájemci nás mohou kontaktovat na e-mail: VRTka@stradov.cz . Za již proběhlé i avizované sponzorské dary na činnost spolku moc děkujeme. Jelikož jsme nezisková organizace, veškeré platby jsou určeny výhradně na chod a aktivity spolku v souladu s deklarovanými cíli a se stanovami spolku.


V pátek 30.4.2021 proběhne jednání zástupců FOCHu, města Chlumec a spolků obcí z Litoměřicko-Roudnicka "RozVRTaná krajina"

 

24.4.2021 Jednání k VRT se Správou železnic v Chlumci

V pátek, 23.4.2021 proběhla v Chlumci schůzka dotčených obcí se zástupci Správy železnic (SŽ), na které zástupci SŽ prezentovali VRT a odpovídali na dotazy zúčastněných zástupců města Chlumec, obce Přestanov a Chabařovice a FOCHu. Pan starosta Chlumce ing. Zettlitzer informoval přítomné o velkém nesouhlasu občanů s vedením trasy VRT přes Chlumec ani přes jeho nedílnou část Stradov, a o nesouladu s platným územním plánem a ZÚR, o obrovských negativních dopadech na město Chlumec v případě výstavby VRT podle nových plánů. Dále informoval o svém dopisu hejtmanovi ÚK, kde ho informuje o probíhající petiční akci a žádá ho s ohledem na velikost města Chlumec o zařazení 3 jeho zástupců (2+1) do krajské pracovní skupiny k VRT. Pan starosta, zástupci města a FOCH současně poukázali na předpokládané zhoršení zatížení hlukem, prachem, výhledů, hodnoty nemovitostí i stavu krajiny a přírody s předpokládanými enviromntálními, demografickými i ekonomickými dopady na celý Chlumec. Ing.Zettlitzer dále vyjádřil vážné obavy, že se z tichého a čistého Chlumce může takovou výstavbou stát město jako Česká Třebová, z města vyhledávaného a atraktivního se může stát město na opačné straně zájmu. Lidé na Chlumecku zde rádi bydlí či se sem stěhují kvůli klidu a čistému krušnohorskému vzduchu, rovněž prudký nárůst cen nemovitostí a výstavba a zájem o ní na Chlumecku jsou toho důkazem, stejně jako petice občanů, pod kterou svůj podpis ve velmi krátkém čase připojilo ca 1000 občanů (pozn. aktualizované součty budou známy v26.-27.4.). Nadto rovněž ing.Zettlitzer poukázal na studii doc. Kysely zabývající se sesuvy půdy na Chlumecku, s kterými se město vypořádává již několik desítek let a s obavami z dalších fatálních následků při výstavbě VRT.

Zástupci SŽ se snažili osvětlit, jak k trase přes Chlumec došli. Stěžejním bodem celé diskuse byl však nesoulad s platnými ZÚR (Zásadami územního rozvoje), územními plány, které v Chlumci s takovouto stavbou nepočítají, a své stavby a rozvoj na svém území jimi řídí, neboť ZÚR má vyhrazený koridor o ca 2,5 km dále na Teplice s vyústěním tunelů za Přestanovem v okr.Teplice v neobydlené a "schované" oblasti. Dle vyjádření SŽ se tato varianta neukázala být jako vhodná v souvislosti se změnou filosofie a zadání, kde má vlak nově zastavovat. Dalším tématem, na které poukázal nejen ing. Zettlitzer,  byla rovněž minimální informovanost Chlumce. Město rovněž upozornilo na enviromentální dopady výstavby a trasy v souvislosti s chráněnými biokoridory, EVL (Evropsky významné lokality) a dalšími dopady na přírodu v okolí Šotolského potoka. Zástupci FOCHu rovněž upozornili na srovnání hluku od stávající tratě z Chabařovic na Ústí, který by z logiky věci byl již při výstavbě VRT (tisíce náklaďáků s kopaninou) násobně vyšší a výrazně blíž celému Chlumci, stejně jako následné vlaky, z nichž drtivá většina ze 150 za den má být nákladních. Všichni zúčastnění se také vydali na tzv. stradovský chodník, odpočinkovou zónu, která je pod okny bytové výstavby až 6tipatrových domů v ulicích Stradovská a Zalužanská, kterou hojně chlumečtí občané využívají. Odsud si zúčastnění ukázali, jak se má u Šotolského potoka vyvýšit silnice č.13 (ONO-Přestanov), pod níž by měli projíždět dvoje ze tří kolejových vedení. 3.tubus by měl být dle plánů ve studii proveditelnosti vyústěn ještě výše z louky pod chodníkem v Chlumci. Zástupci SŽ vysvětlili, že začátek stavby tunelu (v délce desítek až jednotek stovek metrů) nelze zhotovit jinak než formou bagrování z vrchu, kdy se musí dostat tak hluboho do louky, aby nad budoucím tunelem byla dostatečná masa soudržné horniny, aby bylo možné pokračovat podzemní ražbou. Výškový rozdíl od silnice č.13 ke stradovskému chodníku je v údolí ca 20 metrů a výška tubusu ca 10 metrů... Zástupci SŽ se na místě přesvědčili, jaký by to byl obrovský de facto likvidační zásah do stromořadí podél Šotolského potoka a do louky směrem k Chlumci, kde by vznikla obrovská jáma široká ca 30 metrů a dlouhá v řádech větších desítek až jednotek stovek metrů, která by se dle plánů a poskytnutých informací velmi přiblížila k ke komunikaci Chlumec-Stradov. Ani výhled na ní z bytové výstavby by hezký jistě nebyl. Z ukázky na místě bylo jistě patrné, proč občané vyjadřují v takovém počtu svůj nesouhlas s takovýmito plány.

Ač všechny strany fakticky nedošly ke shodě, neboť se pochopitelně jejich zájmy a požadavky rozcházejí, celkově lze říci, že je dobře, že se začalo komunikovat a že se všechny strany vzájemně informovali o svých stanoviscích. Ca 3hodinové jednání včetně prohlídky plány zasaženého území probíhalo korektně. Za Ústí n.L. se jednání zúčastnil rovněž náměstek primátora Ústí n.L. pan Martin Hausenblas, MBA.

Zápis z celého jednání zpracovává město Chlumec.

22.4.2021 (akt.)

V pátek, 23.4.2021 v 13 hod je sjednána v Chlumci schůzka se zástupci Správy železnic, na které by SŽ měla zástupce města i FOCHu  informovat o svých záměrech stavby VRT a odpovědět na naše dotazy. Info ze schůzky zveřejníme zde.

Nově: Od 22.4.2021 je možné podepsat petici i ve smíšeném zboží u zastávky a v samoobsluze nad zastávkou.

Nově: Od 20.4.2021 je možné podepsat petici i na MÚ Chlumec (v úředních hodinách).

Petice

20.4.2021 20:00 hod - Průběžný počet podpisů pod peticí od 17.4.-20.4. 20 hod : 907 občanů

(dnes jen petiční místa, bez podpisů přes dobrovolníky)

19.4.2021 20:00 hod - Průběžný počet podpisů pod peticí od 17.4.-19.4. 20 hod : 819 občanů

18.4.2021 20:00 hod - Průběžný počet podpisů pod peticí od 17.4.-18.4. 20 hod : 538 občanů

18.4.2021 15:00 hod - Průběžný počet podpisů pod peticí od 17.4.-18.4. 15 hod : 357 občanů

17.4.2021 8:00 hod - zahájení podpisové akce pod petici proti VRT v Chlumci a Stradově

 

20.4.2021

Výstup z jednání chlumecké městské pracovní skupiny k VRT (s účastí zástupců FOCHu) ze dne 20.4.2021

-          Pan starosta ing. Zettlitzer a místostarosta ing.Špička pracovní skupinu a členy rady města informovali o jejich dnešním jednání na MmÚL s panem Hausenblasem, který ve věcech VRT zastupuje Ústí n.L., takto:

Bylo konstatováno, že je zřejmé, že představy o vedení trasy VRT pana Hausenblase z Ústí n.L. a města Chlumec jsou rozdílné, Chlumec nechce trasu přes Chlumecko, Ústí  n.L. ano kvůli zajížďce do centra Ústí n.L. Město Chlumec je proti vedení VRT přes své katastry. Zaznělo zde také, že není vhodné, aby jakkoliv bylo prezentováno, že pan Hausenblas zastupuje zájmy dotčených obcí na Ústecku, nýbrž zastupuje jen samotné Ústí n.L.  Na tomto dle sdělení zástupců Chlumce panovala vzájemná shoda. V rámci dobré vzájemné informovanosti byla domluvena návštěva pana Hausenblase na Chlumecku v horizontu cca týdne. Současně byla domluvena v podobném časovém horizontu schůzka se zástupci Správy železnic, které by se účastnili zástupci města i FOCHu – setkání přislíbil dojednat pan Hausenblas. Rovněž zástupci města prezentovali svůj zásadní zájem o začlenění do krajské pracovní skupiny k VRT  (pozn. následně upřesněno v PSCh: 3 zástupce - 2 za město Chlumec a 1 za Fórum občanů Chlumecka z.s. – s petičním mandátem), neboť to považují za jednoznačně legitimní, již vzhledem k velkému počtu obyvatel města Chlumec (a i ve srovnání s dalšími obcemi v krajské skupině a demokratickými principy naší společnosti). Pan Hausenblas byl zástupci Chlumce rovněž informován o petici proti VRT vedoucí přes Chlumecko, kterou za 3 dny podepsalo přes 800 lidí, což je významný počet obyvatel, kteří se vyjádřili v takto krátkém čase.

-          Městská pracovní skupina Chlumce k VRT a zástupci rady se shodli, že stojí o informace a schůzku od Správy železnic, avšak do 27.4.2021, tj. před jednáním rady města Chlumec.

-          Byla v zájmu objektivity diskutována i rentabilita variant tras a dopady na obyvatele a krajinu, platné územní plány, které počítají s trasou za Přestanovem, délka výstavby VRT, přírodní omezení na Chlumecku, environmentální dopady a dopady na obyvatele Chlumecka při stavbě a při provozu

-          Byl vytvořen koncept dotazů na příslušné instituce a SŽ prostřednictvím krajské pracovní skupiny. Pracovní skupina města pověřila starostu města, zastupitele mgr.Musila a předsedu FOCHu k sjednocení dotazů a požadavků, které budou zpracovány do následného dne, kdy je domluveno jejich odeslání a připojení k požadavkům spolku dotčených obcí  RozVRTaná krajina z Litoměřicka/Roudnicka

-          Členové skupiny diskutovali pro ÚL alternativní řešení, založené na původní a stále platné trase dle ÚP, které by umožnilo zastávku VRT u Ústí n.L. a propojení s ÚL např. pomocí trolejbusové nebo „X-bahn linky“, které by zachovalo stále platné územní plány a umožnilo dostupnost zastávky osobní VRT občanům nejen ÚL, ale také Teplic či Mostu s možnostmi parkování atd. Bylo rovněž zdůrazněno, že celá dráha VRT má však primární využití v nákladní dopravě – nejméně 80 procent všech vlaků má být nákladních.

 

19.4.2021

Informace o jednání Fóra občanů Chlumecka, z.s., (dále "FOCH") s radou města Chlumec a městskou pracovní skupinou k VRT

-          Seznámení starosty města s informacemi města k VRT, přičemž bylo konstatováno, že město zřejmě nebylo přizváno / pozváno k jednáním v roce 2020 k VRT, případně dříve, resp. se žádného jednání v roce 2020 neúčastnilo. Bylo sděleno, že zájem o zapojení měst a obcí ze strany příslušných institucí není velký a je zapotřebí vlastní aktivity.

-          Pan starosta ing. Zettlitzer obeznámil všechny o svém jednání z 1/2021, po němž 8.3.2021 vyzval spolu se starosty Přestanova a Chabařovic k jednání Ústecký kraj. Výsledkem je schůzka 20.4. se zástupcem města Ústí n.L. p.Hausenblasem, který je členem krajské pracovní skupiny VRT za ÚL

-          FOCH přítomné informoval o následujícím:

1/ informace k detailnějšímu trasování dle plánů VRT přes Chlumec a porovnání s výhodnější trasou s vyústěním v okr.Teplice mimo zastavěnou oblast (za Přestanovem), seznámení s mapovými podklady, diskuse

2/ informace získané na základě komunikační spolupráce se zástupcem spolku RozVRTaná krajina,z.s., který spojuje dotčené obce z Litoměřicka/Roudnicka a je členem krajské pracovní skupiny VRT,

3/ informace o petici a současném počtu podpisů (>800), petiční výbor FOCHu vystaví pro vedení města na zítřejší jednání na MmÚL potvrzení o textu a průběžném počtu podpisů pod peticí,

4/ informace o svém záměru být aktivní a účasten při jednáních na všech úrovních k VRT plynoucích z mandátu, kterým se cítí být vázán z textu petice i svých stanov

-          Dohodlo se, že další jednání všech zúčastněných proběhne hned následný den (20.4. odpoledne) po jednání vedení města na MmÚL, kde budou ostatní informováni panem starostou a dohodne se další postup, požadavky a dotazy na příslušné instituce

-          Do městské pracovní skupiny k VRT byl přizván Bc. Vítězslav Klimeš, MBA, předseda FOCHu

-          Město musí usilovat o začlenění svých zástupců do krajské pracovní skupiny VRT

-          Všichni přítomní deklarovali společný zájem zasadit se o to, aby VRT nevedla přes Chlumecko a současně se shodli na tom, že je nutné tuto situaci bezodkladně řešit a v tomto duchu aktivně spolupracovat. Nyní není čas na politikaření, ale je třeba hájit společný zájem občanů Chlumce !

 

NOVÉ PLÁNY NA "VRT":

VRT detail

(Bližší komentář a další mapy naleznete níže na stránce, proklik zde.)

 

Prosíme dobrovolníky, kteří si vyzvedli na petičních místech prázdné archy nebo si je sami stáhli z webu, aby nás kontaktovali na emailu VRTka@stradov.cz, plně vyplněné archy je možné také odevzdat na petičních místech, děkujeme.

18.4.2021

FOCH a Rada města Chlumce budou v pondělí 19.4.2021 v podveřerních hodinách jednat a hledat způsob, jak co nejúčinněji hájit oprávněné zájmy občanů Chlumecka ve vztahu k plánům na výstavbu VRTky ve variantě přes Chlumec. V úterý 20.4.2021 má Chlumec jednat s náměstkem primátora p. Hauseblasem. O výsledcích jednání Vás budeme informovat. Za narůstající podporu formou podpisů pod peticí děkujeme, každým dalším podpisem se zvyšuje náš vyjednávací mandát.

Výbor FOCHu

 

17.4.2021

FOCH má nové stránky na Facebooku, kde se můžete zapojit do diskuse zde.

 

17.4.2021 12:20 hod

Za sobotní dopoledne(!) se podepsalo pod petici dle průběžných stavů již 104 občanů...


16.4.2021

PETICE (text níže)

Zájemci o formulář si mohou napsat na e-mail:VRTka@stradov.cz dodáme ho nebo si ho mohou stáhnout a OBOUSTRANNĚ vytisknout zde: peticeVRTkaTiskniOboustranne.pdf , vyplněné formuláře prosím avizovat na stejný e-mail, vyzvedneme je. Označení petičního místa si můžete stáhnout zde: PeticniMisto.pdf . Pokud chcete propagovat petici a petiční místa, kde ji lze podepsat, můžete si vytisknout tento leták: letakkPetici.pdf .

 

 

Náčrt tras VRT
Vlevo je zakreslaná trasa podle územního plánu Chlumce i Přestanova s vyústěním tunelů a hlavního koridoru v solidní dálce za Přestanovem "zády k němu" a pokračující trasou směr Praha (od Přestanova) a na Teplice, tedy výhodnější pro Chlumec i Přestanov, se kterou zde všichni počítali.
Vpravo je nakreslená nová trasa s tunely v Chlumci/Stradově u Šotolského potoka s hlukem vlastní trasy od vlaků na Ústí n.L. i od nové rušné odbočky vesměs nákladní dopravy na Teplice pod okny Přestanova, Stradova i Chlumce, která se vzhledem k výškovým možnostem musí dostat na úroveň náspů nádraží Chabařovice. Tato varianta přes Chlumec není v ÚP Chlumce a Přestanova a nikdo o ní pořádně donedávna nevěděl.


PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

“proti výstavbě vysokorychlostní železniční trati (dále jen VRT) vedoucí z Prahy do Drážďan přes území města Chlumec /Stradov, a to konkrétně VRT - 09 Krušnohorský tunel RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN”.

 

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice, důrazně nesouhlasíme s výstavbou VRT – 09 Krušnohorský tunel na katastrálním území Chlumec u Ústí nad Labem a Stradov u Chabařovic a žádáme Správu železnic, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, krajské zastupitelstvo Ústeckého kraje, krajský úřad Ústeckého kraje, zastupitelstvo města Chlumec a všechny další příslušné orgány státní správy a samosprávy o změnu této plánované trasy mimo území města Chlumec včetně jeho nedílné části Stradov. Žádáme, aby zástupci města Chlumec a spolku Fórum občanů Chlumecka, z.s. (v souladu s jeho stanovami), byli přizváni k jednání k plánování a výstavbě VRT, včetně účasti v pracovních skupinách k této akci na všech úrovních.

Poukazujeme na zásadní neinformování občanů města Chlumec v souvislosti s plány na výstavbu VRT přes území města Chlumec a jeho částí. Vnímáme výše zmíněnou výstavbu VRT jako fatální negativní zásah do krajinného i historického rázu a do přírodního bohatství zdejší krajiny, do kvality našich životů i do hodnoty našich nemovitostí.  Již samotná zátěž spojená s výstavbou a následně samotný provoz železnice by zásadně změnil zdejší dosavadní klidný způsob života obyvatel k horšímu, stejně jako historický i enviromentální ráz zdejší krajiny. Svým podpisem zároveň udělujeme petičnímu výboru a Fóru občanů Chlumecka, z.s. souhlas s uchováním, shromažďovaním a zpracováním svých osobních údajů k účelům dle této petice, a to na nezbytně nutnou dobu nebo do odvolání.

Děkujeme.  Petiční výbor:

- Mgr. Iva Balkó, PhD., Stradov 69, Chlumec, 40339

- Mgr. Pavel Jursa, Zalužanská 295, Chlumec, 40339

- Mgr. Edna Řeháková, Stradov 49, Chlumec, 40339

 

------------------------------------------------------------

 

16.4.2021

Bleskově:

Dnes proběhlo 2hodinové jednání mezi zástupci FOCHu JUDr. Veronikou Srnkovou a Bc. Vítězslavem Klimešem, MBA , se starostkou Přestanova Mgr. Mirkou Bechyňovou, kde jsme si vyjadnili svá stanoviska i hledali možnou shodu na trase vedení. Je nepochybné, že by hlukem zatěžovala VRTka i Přestanov více ve variantě trasy přes Chlumec (svým přivaděčem na Most), než při výjezdu z tunelů až za Přestanovem v okrese Teplice, i s ohledem na další vedení trasy na Prahu... Další info připravujeme.


15.4.2021

Včera proběhlo 1.jednání "velké pracovní skupiny" k VRTce za účasti hejtmana Ústeckého kraje, zástupců Správy železnic, příslušných státních orgánů, zástupce ÚL a pěti zástupců "slyšitelných" obcí na Litoměřicku a Roudnicku (tj. bez Chlumce), kteří jsou členy této skupiny. Více informací zjišťujeme.


15.4.2021

spolek: Fórum občanů Chlumecka, z.s., Stradovská 133, 40339 Chlumec, IČ: 10760997, KS ÚL : L/12993

www.stradov.cz , e-mail:VRTka@stradov.cz

byl k dnešnímu dni pravomocně zaregistrován a může vykonávat pod svým jménem svou činnost.

Více informací i přihlášky do spolku právě připravujeme...


 

Plán, jak změnit trasu VRT:

Varianta VRT

 

 

 

7.4.2021

Další příspěvek k tématu VRTky...

https://www.facebook.com/222433181208844/posts/3770723016379825/


7.4.2021

Fórum občanů Chlumecka, z.s. (FOCH)

 

Vážení podporovatelé,

jak již bylo avizováno, (v rekordním čase) byl založen spolek FOCH, který si klade za cíl hájit zájmy občanů Chlumecka, zvláště ve vztahu k negativně vnímaným plánům na výstavbu vysokorychlostní a nákladní trati, která by podle jedné z vážně zvažovaných variant měla protínat město Chlumec, jak je níže popsáno. V současné době čekáme na dokončení registrace FOCHu v rejstříku u Krajského soudu ÚL a připravujeme jednání se zainteresovanými stranami. Jakmile bude registrace dokončena, budeme Vás informovat o stanovách a záměrech včetně způsobu, jak se stát členy spolku. Prosíme o trpělivost, některá ověřovací a zjišťovací jednání již probíhají. Nicméně i členové OV FOCH mají své další povinnosti, proto jsme rádi za podporu i nabídky pomoci. První vlastní jednání předpokládáme na domovském MÚ Chlumec, s kterým chceme spolupracovat na hájení zájmů chlumeckých spoluobčanů.